Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na towary Sprzedającego lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną;
2. Konsument – klient będący osobą fizyczna dokonujący z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca uprzywilejowany  – przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który składa zamówienie i zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
6. Sprzedający - Derwi Sp z o.o. z miejscem prowadzenia działalności: ul. 23 Marca 91A/77, 81-820 Sopot, wpisanym do KRS o numerze NIP 585-149-52-34, REGON 520247732
7. Regulamin – niniejszy Regulamin
8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kominowewklady.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia oraz za pomocą którego świadczone są nieodpłatnie usługi świadczone drogą elektroniczną;
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
10. Zamówienie – oświadczenia woli (oferta) Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, cenę sposób dostawy i metodę płatności.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, jak również zawierana za pomocą korespondencji e-mail;
12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady:

2. Niniejszy Regulamin w zakresie postanowień zawartych § 2 jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
3. Postanowienia § 1; § 2 pkt 1, § 3 pkt 1 i 3; § 5- 14 regulują także prawa i warunki stron w przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pomocą korespondencji e: mail oraz za pomocą telefonu, stanowiąc ogólne warunki umowy.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz pobrać go i wydrukować.
5. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakterystyka towaru zawarta jest przy opisie danego towaru.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów zaprezentowanych w Sklepie wprowadzania nowych Towarów, wycofywania już znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§ 2 Wymogi techniczne i zasady korzystania ze sklepu internetowego i usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną nieodpłatnie usługi:
a) Sklep Internetowy dostępny na stronie https://www.kominowewklady.pl/ pozwalający na zapoznanie się z asortymentem towaru Sklepu;
b) Interaktywny formularz zamówienia umożliwiający dokonanie wyboru Towarów, złożenia zamówienia na Towary oraz zawarcie umowy (konfigurator, kalkulator, koszyk);
c) możliwość prowadzenia rozmowy z konsultantem usługa czat on-line (o ile jest aktualnie dostępna na stronie Sklepu Internetowego);
2. Klient ma uprawnienie oraz jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest:
a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera z włączoną obsługą Cookies i java scripts;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sprzedającego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sprzedającego do celów innych niż jego przeznaczenie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień nie wymaga założenia konta.
7. Sprzedający podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej.  
8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@kominowewklady.pl
b) w formie pisemnej na adres Sprzedającego - Derwi Sp z o.o., ul. Konna 35, 80-174 Otomin.
W reklamacji należy wskazać możliwie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym wskazanie o ile to możliwe daty wystąpienia nieprawidłowości. W reklamacji należy także podać adres e: mail.
9. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 3 Składanie zamówień i zawieranie umowy

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
a) Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.kominowewklady.pl
b) za pomocą korespondencji e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu sklep@kominowewklady.pl
c) telefonicznie na numer telefonu kontaktowego wskazany na stronie internetowej - (+48) 587 336 467
2. Składanie zamówień za pomocą Sklepu Internetowego jest możliwe przez całą dobę każdego dnia.  
3. Składanie zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej jest możliwe w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach wskazanych na stronie sklepu,  za wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm).


§ 4 Składanie zamówień za pomocą Sklepu Internetowego

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Sklepu Internetowego dokonać wyboru Towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest:
a) dokonanie wyboru Towaru i dodanie do koszyka
b) wypełnienie formularza poprzez podanie wymaganych danych (w tym osobowych, adresowych),
c) dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
d) naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”
3. Po wybraniu Towarów do koszyka i wypełnieniu formularza wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, dzięki któremu Klient ma możliwość dodatkowego sprawdzenia zamówienia przed jego złożeniem. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów,
c) kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
Kupujący do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” (czyli złożenia zamówienia) ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru, metody płatności, sposobu dostawy.
4. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam i płacę ". Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży (oferta), zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej - po złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności ceny, sposobu płatności, sposobu dostawy, danych adresowych (potwierdzenie przyjęcia zamówienia). Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie przez Sprzedającego oferty zawarcia umowy i oznacza zawarcie przez Sprzedającego i Klienta umowy sprzedaży.
6. W przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), oferta Klienta nie zostanie przyjęta i zamówienie zostanie anulowane.
7. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w ust. 5. Nadto w potwierdzeniu zawarta jest informacja o prawie do odstąpienia od umowy.

§ 5 Składanie zamówień za pomocą poczty e-mail i telefonicznie

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem e-maila konieczne jest:

2. Sprzedający przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówienia zawierające przedmiot zamówienia, łączną kwotę ceny i kosztów dostawy do zapłaty, metodę płatności, sposób dostawy. Do e: maila załączona jest informacja o regulaminie Sklepu Internetowego, informacja o prawie do odstąpienia od umowy.
3. Z chwilą  otrzymania wiadomości zwrotnej o zaakceptowaniu przez klienta przedstawionej oferty,  pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
4. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 oraz przesłanie informacji o otrzymaniu zamówienia.

Składanie zamówień telefonicznie

5. Rozmowa z konsultantem może być poprzedzona koniecznością wysłuchania informacji automatycznych.
6. Klient ponosi koszt połączenia zgodnie z taryfą swojego operatora telekomunikacyjnego.
7. Podczas rozmowy telefonicznej Klient i konsultant ustalają szczegóły zamówienia m.in. jakie towary podlegające zamówieniu ich ilość, metodę płatności, sposób dostawy. W celu przesłania oferty Konsultant poprosi Klienta o podanie danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
8. Sprzedający przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie ustaleń telefonicznych, w tym przedmiot zamówienia, łączną kwotę ceny i kosztów dostawy do zapłaty, metodę płatności, sposób dostawy. Do e: maila załączona jest informacja o regulaminie Sklepu Internetowego, informacja o prawie do odstąpienia od umowy.
9. Z chwilą potwierdzenia przedstawionej oferty przez Klienta, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
10. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 oraz przesłanie informacji o otrzymaniu zamówienia.

§ 6 Ceny, koszt dostawy i metody płatności

1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w cenach brutto w walucie polskiej zawierają podatek VAT.  W przypadku gdy przy danym Towarze podana jest cena w walucie obcej jest to cena brutto.
2. Koszty dostawy nie są ujęte w cenie Towaru.  
Koszty dostawy są podane odrębnie od ceny w kwocie brutto i zawierają podatek VAT.
3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny i kosztów dostawy w następujący sposób:
a) przelewem na numer konta bankowego:
Bank Millennium
PL 03 1160 2202 0000 0005 0784 8324

Derwi Sp z o.o.
ul. 23 Marca 91A/77
81-820 Sopot
NIP: 585-149-52-34

W przypadku wyboru metody przelewu Klient w przelewie zobowiązany jest wskazać:

Przelew winien zostać wykonany najpóźniej w terminie trzech dni od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
b) płatność za pobraniem – uiszczenie płatności następuje w związku z doręczeniem Towaru (o ile jest dostępna dla danego towaru/towarów);
c) płatnością elektroniczną tzw. szybki przelew za pośrednictwem dostawców tych płatności (w przypadku, gdy przy dokonywaniu zamówienia istnieje opcja wyboru tej metody płatności). W celu dokonania płatności elektronicznej Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego podmiotu. Warunki dokonania płatności oraz treści żądanych zgód regulowane są przez dany podmiot. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód;
d) płatność w systemie ratalnym – o ile taka opcja jest dostępna dla danego towaru/towarów.
 
Płatność elektroniczna - nie jest dostępna dla zamówień składanych telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
4. Opłaty dostawców za korzystanie przez Klienta z wybranych metod płatności ponosi Sprzedający, z wyłączeniem opłat lub prowizji pobieranych przez bank lub inną instytucje finansową prowadząca rachunek Klienta.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pomocą przelewu, Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia w formie korespondencji e-mail (odstąpienia od umowy) w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Skorzystanie z prawa do anulowania zamówienia może nastąpić w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
6. Z uwagi na regulacje firm kurierskich przy zamówieniu towarów o równowartości 8000 PLN lub przekraczające tą kwotę nie jest możliwe dokonanie wyboru opcji płatność za pobraniem.

§ 7 Dostawa towaru

1. Realizacja Zamówienia Klienta rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówienia płatnego przelewem na rachunek Sprzedającego - po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sprzedającego i przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
b) w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem dostawców płatności elektronicznych - po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności i przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
c) w przypadku zamówienia płatnego za pobraniem - po przesłaniu do Klienta informacji o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego.
2. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po godzinie 18:00 jak również złożonego w soboty, niedziele i wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm) rozpocznie się najbliższego dnia roboczego.
3. Termin przekazania zamówienia do wysyłki firmie kurierskiej wynosi do 48 godzin w dni robocze od momentu zawarcia umowy sprzedaży o ile towar jest w magazynie oraz 3-14 dni w przypadku braku danego asortymentu i konieczności sprowadzenia go od dostawcy.
4. Przesyłki dostarczane są firmą kurierską. Orientacyjny termin dostawy Towaru po przygotowaniu do wysyłki wynosi do 7 dni roboczych. Sklep zgodnie z Kodeksem cywilnym zobowiązany jest do dostarczenia towaru nie później niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inny termin na realizację obowiązku dostarczenia Towaru.
5. Informujemy, iż zgodnie z przepisami prawa – art. 545 kc W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw Klienta będącego Konsumentem lub będącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługujących na podstawie przepisów prawa.

§ 8 Odpowiedzialność za wady - rękojmia. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 2 poniżej Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne oraz prawne towaru na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi.
2. Reklamację można składać w formie pisemnej na adres Derwi Sp z o.o. ul. Konna 35/11, 80-174 Otomin.
3.W reklamacji Klient powinien co najmniej:
a) podać Imię i nazwisko lub nazwę firmy
b) podać adres e-mail do korespondencji
c) podać numer zamówienia
d) opisać problem

Reklamację należy złożyć wraz z:
a) reklamowanym towarem (jest to konieczne celem umożliwienia oceny zasadności reklamacji),
b) kopią potwierdzenia zamówienia (o ile klient nią dysponuje).
4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację poprzez e-mail o uzupełnienie reklamacji.
5. W celu skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. Formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać złożenie reklamacji.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwrot płatności uiszczonych przez Klienta regulowany jest w § 11.
7. Sprzedający informuje, iż prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza Klienta w korzystaniu z sądowych lub pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.

§ 9 Informacja o gwarancji

1. Sprzedający informuje, iż niezależnie od odpowiedzialności za wady Towaru na rękojmi, na sprzedawane Towary może być udzielana gwarancja przez producenta lub importera towaru (Sprzedający nie jest gwarantem). Warunki gwarancji są określone przez producenta/importera i są dostarczane wraz z dostawą Towaru.
2. Sposób i zasady zgłaszania żądań z gwarancji regulowane są treścią gwarancji. Rozpatrywanie zgłoszeń gwarancyjnych następuje zgodnie z treścią gwarancji.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami prawa uprawniony do odstąpienia od umowy (zrezygnowania z zakupionego w Sklepie Internetowym towaru) bez podania przyczyny jest:
a) Klient będący konsumentem,
b) Klient będący Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, który zawarł umowę w związku prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Klient oraz Sprzedający zobowiązani są do zwrotu sobie nawzajem otrzymanych świadczeń.
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Konsument  zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres Derwi Sp z o.o. ul. Konna 35/11, 80-174 Otomin lub w formie korespondencji e-mail. Dla ułatwienia formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać korzystanie z prawa odstąpienia.
3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Przedsiębiorca uprzywilejowany  zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres Derwi Sp z o.o. ul. Konna 35/11, 80-174 Otomin lub w formie korespondencji e-mail. W oświadczeniu przedsiębiorca winien wskazać czy zawarcie umowy zostało dokonane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nie miało dla niego charakteru zawodowego czy też zawarcie umowy nastąpiło w ramach działalność gospodarczej lub zawodowej i miało dla niego charakter zawodowy.
4. Dla ułatwienia formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać korzystanie z prawa odstąpienia.
5. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie:
a) 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru,
b) w przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczane osobno lub partiami – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego towaru lub partii towarów.
Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
7. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia:
a) w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił,
b) zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedającego od umowy pisemnie na adres Derwi Sp z o.o. ul. Konna 35/11, 80-174 Otomin. na adres ustalony indywidualnie telefonicznie lub mailowo
c) do zachowania terminu do zwrotu, o którym mowa w pkt. b) powyżej wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego powyżej terminu,
d) Klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru, dlatego towary nie mogą być zwracane za zaliczeniem pocztowym lub inną formą skutkującą koniecznością pokrycia kosztów zwrotu przez Sprzedającego.
Zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy o prawach konsumenta informujemy, iż w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określony w cennikach podmiotu świadczącego usługi przewozu rzeczy (np. firma kurierska), którego wyboru dokonał Klient. Wartość tych kosztów szacujemy na kwotę odpowiadającą rynkowym, standardowym kosztom usług określonym w cennikach podmiotów świadczących usługi przewozu rzeczy oraz kosztami materiałów niezbędnych do zabezpieczenia zwracanego towaru.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 11 Zwrot ceny oraz kosztów wysyłki

1. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną ceną oraz koszty wysyłki w przypadku:
a) realizacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy,
b) uznania reklamacji Klienta,
c) w innych przypadkach regulowanych przepisami prawa.
2. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu w jakim nastąpiła płatność, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności przelewem na podany przez siebie rachunek bankowy. Klient nie ponosi kosztów zwrotu ceny oraz zwrotu kosztów wysyłki, za wyjątkiem opłat lub prowizji pobieranych przez bank lub instytucję finansową prowadzącą rachunek Klienta.
3. Sprzedający informuje, iż dokonuje zwrotu otrzymanych płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub od dnia dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 12 Informacja o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dla klientów będących konsumentami (ADR i ODR)

1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu, w szczególności w przypadku sporu co do rozpatrzenia reklamacji oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw. Konsumenci mogą korzystać z pomocy rzeczników praw konsumenta, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
2. Celem zapoznania się zasadami dostępu do pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, można zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania sporów. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.uokik.gov.pl/.
3. Informacja o platformie ODR
Sprzedający informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2-13 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie ODR) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w ramach elektronicznej platformy dostępnej  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.  Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii, z którego może skorzystać Klient będący konsumentem.  
4. Powyższe informacje nie oznaczają zobowiązania się Sprzedającego do poddania się rozstrzyganiu sporów przy wykorzystaniu pozasądowych sposobów lub platformy ODR.

§ 13 Wybór prawa i jurysdykcji

Wybór prawa polskiego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych droga elektroniczną, składanie zamówień za pomocą Sklepu, telefonicznie lub za pomocą korespondencji e: mail, zawieranie umów sprzedaży i ich realizacja, w tym rozpatrywanie reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostają poddane prawu polskiemu. Oznacza to, iż właściwym w stosunkach pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest prawo polskie, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia ani nie ogranicza praw Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

Wybór jurysdykcji
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 14 Dane osobowe

W celu zawarcia i wykonania umowy niezbędnym jest udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do dostawy, adresu e-mail oraz innych danych zawartych formularzu reklamacji lub formularzu odstąpienia. Dane Klienta wykorzystywane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty e: mail lub telefonicznie, rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, jak również do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz wypełnienia obowiązków określonych prawem.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw do danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 
§ 15 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, naruszające przepisy prawa, niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia znajdują zastosowanie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, chyba że zgodnie z postanowieniem § 13 lub w innych przypadkach określonych bezwzględnie obowiązujących przepisów zastosowanie znajduje prawo innego państwa.